Antikorrupsjon

Verdiskaping i Orkla skal skje i henhold til konsernets etiske retningslinjer og gjeldende lovverk.

Konsernets overordnede mål er å utvikle en bedriftskultur preget av godt skjønn og evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Orkla har nulltoleranse for korrupsjon, avtaler om prissamarbeid, markedsdeling, eller andre tiltak som begrenser den frie konkurransen.

Orklas antikorrupsjonsmanual, konkurranserettsmanual, menneskerettighetspolicy og etiske retningslinjer beskriver konsernets krav og retningslinjer knyttet til viktige integritetstemaer. Ledelsen i det enkelte selskap har ansvar for å kommunisere de etiske retningslinjene til alle ansatte og gjøre kravene i antikorrupsjons- og konkurranserettsmanualene kjent for alle medarbeidere som kan være eksponert for risiko.

Orkla krever at leverandører har nulltoleranse for korrupsjon, basert på Orklas etiske leverandørkrav (Supplier Code of Conduct). Leverandørene følges opp på grunnlag av en risikovurdering, og det er et langsiktig mål at alle Orklas leverandører skal signere konsernets etiske retningslinjer.

I forbindelse med oppkjøp og større investeringer gjennomfører Orkla en vurdering av risiko for å bli involvert i brudd på regelverk for korrupsjon og konkurranserett, som en del av konsernets due diligence-rutiner. Orklas selskaper skal gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak for å forhindre at uavhengige forretningspartnere, herunder kunder og joint venture-partnere, tar del i korrupsjon eller andre illegale eller uetiske aktiviteter i forbindelse med deres forretninger med Orkla.

Hovedprinsipper

Orklas antikorrupsjonspolicy omfatter blant annet følgende prinsipper:

  • Orkla tolererer verken aktiv (forsøk på å bestikke andre) eller passiv korrupsjon (å la seg bestikke)
  • Krav om såkalte facilitation payments, dvs. å betale små beløp til for eksempel offentlige tjenestemenn, for å få utført rutinemessige tjenester, skal møtes med en fast og tydelig, avvisende holdning
  • Gaver skal gis i åpenhet. De skal ikke gis i form av penger, ha en klar, legitim begrunnelse ut fra lokale, forretningsmessige forhold og ha minimal økonomisk verdi
  • Betaling av reiser, middager og arrangementer for kunder eller andre skal ha en klar forretningsmessig begrunnelse, være rimelige og vel dokumentert og skje i åpenhet
  • Orkla tolererer ikke korrupsjon fra sine agenter eller representanter. Agenter og andre representanter som opptrer på vegne av Orkla skal etterleve samme antikorrupsjonsstandard som Orkla
  • Orklas selskaper skal ikke gi økonomiske bidrag til politiske kampanjer eller lignende med mindre spesifikk tillatelse er gitt av Orkla ASA