Rapportering

Rapportering og resultater

Orkla har vært tilsluttet FN-initiativet Global Compact siden 2005. Vi deltar i arbeidet med å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Gjennom det verdensomspennende nettverket av bedrifter og organisasjoner bidrar vi i en global mobilisering for de globale bærekraftsmålene frem mot 2030, lansert av FN i 2015.

Gjennom tilslutningen til Global Compact forplikter vi oss til en årlig statusrapportering. Dette gjør vi gjennom publiseringen av Orklas bærekraftsrapport, som i sum beskriver fremdriften i arbeidet med disse temaene i konsernet.

Dow Jones Sustainability Index vurderer selskaper innenfor de tre hovedkategoriene miljø, sosiale forhold og styringsrutiner (ESG: Environmental, Social and Governance).  Orkla har siden 2011 blitt inkludert i Dow Jones Sustainability Index Europe.

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

I 2021 fikk Orkla en totalscore på 63 av 100 poeng, som var en fremgang sammenlignet med resultatene fra året før.

Les mer om Dow Jones Sustainability Index her

Siden 2008 har Orkla rapportert miljøinformasjon til investorinitiativet CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP har utviklet seg til å bli det ledende systemet for klima- og miljørapportering internasjonalt. CDPs vurdering omfatter både policy, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. Antall selskap som rapporterer til CDP, øker for hvert år, og CDP tar stadig nye initiativ for å sette miljø på agendaen.Orkla har de siste årene også rapportert til CDPs skog- og vannprogrammer.

Les mer om CDP her

Orklas miljørapportering er utarbeidet i henhold til GHG-protokollen og GRI Standards, og nøkkeltallene er presentert i Orklas årsrapport. Miljørapporteringen er verifisert av revisjons- og konsulentselskapet EY.

Signert verifikasjon av klimaregnskap

Orklas bærekraftsrapportering for 2021 er utarbeidet i henhold til krav i GRI Standards.

Valget av temaer i Orklas bærekraftsrapportering er basert på en dobbelt vesentlighetsanalyse, der vi har lagt vekt på både den langsiktige samfunnsmessige og kommersielle effekten av Orklas innsats. Vi har også lagt vekt på temaenes betydning for viktige interessenters vurderinger og beslutninger.

Vesentlighetsanalysen er beskrevet i dokumentet «Management Approach (GRI 103)». Dokumentet beskriver også hvordan vi har valgt å avgrense rapporteringen for hvert av de temaene som rapporteringen omfatter, hvilke styringsrutiner og tilnærming Orkla har for arbeidet med disse temaene og en beskrivelse av hvordan tilnærmingen blir evaluert.

Management Approach GRI 103

I 2022 har Orkla vurdert klimarelatert risiko i henhold til rammeverket i TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Risikovurderingen tar hensyn til tre ulike scenarioer for global oppvarming, en økning på henholdsvis +1.5 °C, +2°C og >3°C, og hvordan disse vil påvirke Orklas drift og verdikjede.

Orkla TCFD rapport 2022

Vi har i 2021 startet å rapportere etter det nye rammeverket for bærekraftig verdiskaping, Common Metrics, som ble lansert av World Economic Forum (WEF) i 2020. For 2021 rapporterer vi på de fleste «core metrics» og en rekke «extended metrics». Samtidig fortsetter vi å rapportere på en rekke andre måltall som er definert i GRI Standards. Vi har utarbeidet to separate oversikter over hvilke standarder og indikatorer som er dekket innenfor GRI Standards og Common Metrics.

GRI Innholdsindeks 2022

WEF Indicators 2022

FTSE Russell (handelsnavnet til FTSE International Limited og Frank Russell Company) bekrefter at Orkla ASA er blitt uavhengig vurdert i henhold til FTSE4Good-kriteriene, og har tilfredsstilt kravene for å bli en konstituent av FTSE4Good Index Series.

Opprettet av den globale indeksleverandøren FTSE Russell, FTSE4Good Index Series er designet for å måle ytelsen til selskaper som viser sterk miljø-, sosial- og styringspraksis (ESG). FTSE4Good-indeksene brukes av en rekke markedsaktører for å skape og vurdere ansvarlige investeringsfond og andre produkter.