Orklas policy for null avskoging

Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig naturskog, og vil jobbe systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging.

Verdens skoger er viktige for klimaet og utgjør livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Skogene er også hjem for ca. 80 % av klodens dyre- og plantearter. Bevaring av naturskog, og i særdeleshet tropisk regnskog, er derfor avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen, bevare naturens mangfold og ivareta urfolks rettigheter. Kombinasjonen av befolkningsvekst, ønsket om økonomisk utvikling og ikke bærekraftige jordbruksmetoder  legger et stort press på jordens skogressurser. Hvert år forsvinner store skogområder, ofte med betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunn og urfolk. Konvertering av skog til produksjon av jordbruksråvarer og papir står for en betydelig andel av den globale avskogingen.

Orklas virksomhet har potensielt en påvirkning på skog gjennom noen av de råvarene vi kjøper. Dette gjelder først og fremst palmeolje, soya, kakao, papp og papiremballasje. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og har satt som mål at de viktigste råvarene og emballasjen vi kjøper skal være produsert på en bærekraftig måte innen 2020. Som et ledd i dette arbeidet vil vi sørge for at produksjonen av disse råvarene ikke bidrar til avskoging. Med avskoging mener vi konvertering av naturskog til jordbruksland eller andre formål. Vurderingen av hvilken skog som skal bevares, skal ta hensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding.

Les mer