Skattestrategi

Orkla søker å være en ansvarlig skatteyter.

Ved tilstedeværelse i en rekke land bidrar Orkla til samfunnet ved betaling av ulike skatter og avgifter, herunder selskapsskatt, særavgifter, arbeidsgiveravgift og indirekte gjennom merverdiavgift. Skattene vi betaler er en viktig del av vår visjon for bærekraftighet og for å opptre i samsvar med Orkla kjerneverdier, klare ansvarslinjer og ansvarlighet. Dette er reflektert i Orkla Group Tax Strategy (Orklakonsernets skattestrategi), som etablerer en sterk og klar konserntilnærming basert på åpenhet og gjennomsiktighet i skatterapporteringen og i forhold til overholdelse av regelverk. Orklakonsernets selskaper skal betale korrekte beløp i skatt i samsvar med lover og regler i de land hvor vi har virksomhet.

Konsernets hovedprinsipper for skatt

Alle Orklas konsernselskaper er forpliktet til å følge opp sine skatteforhold i samsvar med følgende målsetninger:

  • Følge alle relevante lover, regler, rapporterings- og dokumentasjonskrav i alle land hvor konsernet opererer.
  • Påse at skattestrategien alltid er i samsvar med konsernets øvrige strategi, tilnærming til risiko og konsernets retningslinjer for samfunnsansvar.
  • Utøve profesjonell grundighet og varsomhet i oppfølging av risiko knyttet til skatteforhold, og påse at styrings- og kontrollrutiner er hensiktsmessige.
  • Bruke incentiver og fradrag for å minimere skattekostnadene ved utøvelse av virksomhet, men ikke på en måte som er bevisst i strid med formålet med lovgivningen.
  • Ha et konstruktivt, profesjonelt og åpent forhold til skattemyndighetene, basert på integritet, samarbeid og gjensidig tillit.